Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa Politykę prywatności Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926, REGON 147295091, Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł („Spółka DAB”). 

Informacje ogólne 

Spółka DAB ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów i Partnerem Biznesowych, w związku z tym traktuje ochronę prywatności niezwykle poważnie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie zasady stosujemy w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wskazuje, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób chronimy prywatność oraz jakie prawa przysługują Partnerom Biznesowym. 

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich danych gromadzonych oraz wykorzystywanych przez spółkę DAB, w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy, i dotyczy danych Partnerów Biznesowych, Klientów, Dostawców oraz osób odwiedzających stronę internetową firmy DAB, a także osób odwiedzających biuro. Spółka DAB szanuje prywatność i przestrzega regulacje prawne prawodawstwa UE w zakresie ochrony prywatności oraz, jeśli ma to zastosowanie, obowiązujące przepisy prawa. 

Jakie dane osobowe gromadzimy 

Gromadzimy dane osobowe, które są nam udostępniane. Dane osobowe obejmują przede wszystkim imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, Dane osobowe są udostępnianie w przypadku rejestracji, wypełnienia formularza lub przesłania wiadomości e-mail, złożenia zamówienia na produkty lub usługi, złożenia zapytania ofertowego lub produktowego lub w innych sytuacjach, w których można udostępnić swoje dane osobowe Spółce DAB. 

Administrator 

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926, REGON 147295091, Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł. 

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji wszelkich umów, zawartych ze Spółką DAB, a w tym w celu: 

  • udzielenia odpowiedzi na otrzymaną prośbę o doradztwo lub dostarczenie informacji, 
  • spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
  • świadczenia usług wobec naszych Klientów i Kontrahentów, 
  • realizowania programów lojalnościowych, które oferujemy naszym Klientom, 
  • w celu przesyłania informacji dotyczących naszej firmy, produktów oraz wiadomości odpowiadających zainteresowaniom. 

Dla celów określonych powyżej dane osobowe mogą być również udostępniane innym spółkom należącym do Grupy DAB

Spółka DAB może angażować w przetwarzanie danych osobowych podmioty trzecie. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi, a czynności przetwarzania wykonywać będą w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Spółki DAB – administratora danych. W związku z tym, spółka DAB wdrożyła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone. 

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim 

Dane osobowe udostępniane są stronom trzecim w celu świadczenia usług. Spółka DAB nie sprzedaje zgromadzonych danych reklamodawcom lub jakimkolwiek innym stronom trzecim. 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Spółka DAB wyznaczyła wysokie standardy bezpieczeństwa danych. W związku z powyższym, wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed ich kradzieżą lub nieuprawnionym wykorzystaniem. Nasze systemy zostały zabezpieczone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i standardami bezpieczeństwa. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, tj. dostarczenia zamówionych produktów i usług oraz komunikacji. Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane do celów rachunkowych lub obrony roszczeń prawnych. Dane te będą przechowywane zgodnie z ustawowo określonym terminem przedawnienia. Ponadto, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą. 

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu szereg praw, przy zachowaniu warunków określonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy wyrażono zgodę na jakiekolwiek czynności przetwarzania swoich danych osobowych istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem następczym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

Prawo dostępu: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz informacji, między innymi, o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Niemniej jednak, prawo dostępu nie jest prawem absolutnym i może być ono ograniczone przez interesy innych osób. 

Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu: wnioski o wydanie kopii danych osobowych mogą podlegać opłacie w rozsądnej wysokości i w oparciu o poniesione koszty administracyjne. 

Prawo do sprostowania danych: prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania danych istnieje możliwość żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych przypadkach przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, a spółka DAB będzie zobowiązana je usunąć. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych przypadkach przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wskazane dane osobowe zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane wyłącznie w ograniczonych celach. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu: w pewnych przypadkach przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją lub gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, a Spółce DAB nie będzie wolno przetwarzać już danych osobowych. 

Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach przysługuje prawo do otrzymania uprzednio dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przysługuje prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących Państwu powyższych praw, prosimy uprzejmie o przesłanie wiadomości e-mail na adres: 

polityka.prywatnosci@dwtgroup.com lub privacy.dpl@dwtgroup.com 

Prawo do wniesienia skargi 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Zmiany treści Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.